top of page

GVACC Signed a Memorandum of Understanding with the Greater Georgia Black Chamber of Commerce!


English Version


On March 15, 2023 GVACC made history as we signed a Memorandum of Understanding with the Greater Georgia Black Chamber of Commerce (GGBCC). Greater Georgia Black Chamber of Commerce is a non-profit organization that promotes economic prosperity, professional connections, and business advocacy in the state of Georgia.


By both of our organizations sharing a common goal of advancing economic growth for its members as well as sustainability for the state of Georgia, we decided to work together on this mission. The Memorandum of Understanding will allow the two chambers to work together to provide benefits for both members, such as access to internal networks, events, training programs, and advocacy services. The agreement will provide a commitment to work together to promote the Georgia as a destination for businesses and residents. Through this partnership, both organizations will be able to share resources and expertise to create a more vibrant and prosperous community.


Vietnamese Version

Vào ngày 15 tháng 3 năm 2023 GVCCC đã làm nên lịch sử khi chúng tôi ký Biên bản ghi nhớ với Phòng Thương mại Da đen Greater Georgia (GGBCC). Phòng Thương mại Da đen Greater Georgia là một tổ chức phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế, kết nối nghề nghiệp và vận động kinh doanh ở bang Georgia.


Bởi cả hai tổ chức của chúng tôi đều có chung mục tiêu là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho các thành viên cũng như sự bền vững cho bang Georgia, nên chúng tôi đã quyết định cùng nhau thực hiện sứ mệnh này. Biên bản ghi nhớ sẽ cho phép hai viện hợp tác cùng nhau để mang lại lợi ích cho cả hai thành viên, chẳng hạn như quyền truy cập vào mạng lưới nội bộ, sự kiện, chương trình đào tạo và dịch vụ vận động chính sách. Thỏa thuận sẽ đưa ra cam kết hợp tác cùng nhau để quảng bá Georgia như một điểm đến cho các doanh nghiệp và người dân. Thông qua sự hợp tác này, cả hai tổ chức sẽ có thể chia sẻ nguồn lực và chuyên môn để tạo ra một cộng đồng sôi động và thịnh vượng hơn.


19 views0 comments

Commentaires


bottom of page